Zwroty i reklamacje

 • Prawo odstąpienia od umowy (dotyczy Konsumentów i przedsiębiorców na prawach konsumenta)
 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy (biuro@apexnarzedzia.pl).
 6. W przypadku, gdy Produkt objęty jest rozszerzonym prawem odstąpienia od umowy, informacja o tym, a także treść rozszerzonego prawa odstąpienia od umowy, będzie zawarta przy opisie Produktu w Sklepie.
 7. Postanowienia Regulaminu dotyczące konsumentów w zakresie prawa do odstąpienia stosuje się odpowiednio do przedsiębiorców na prawach konsumenta.
 8. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 • Reklamacja i gwarancja
 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 3. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres: Grunwaldzka 19/2.20, 60-628 Poznań.
 4. Postanowienia Regulaminu dotyczące konsumentów w zakresie prawa do reklamacji stosuje się odpowiednio do przedsiębiorców na prawach konsumenta.
 5. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 7 dni roboczych.
Have no product in the cart!
0